Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціяхНаціональна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Р. П. Бойчук Д. В. Задихайло В. М. Пашков

Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях

Навчальний посібник

Харків Видавництво «ФІНН» 2010

Рекомендовано до друку рішенням Редакційно-видавничої ради

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол №5 від 06.09.2010року)Рецензенти:

Атаманова Ю. Є. — заступник директора НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент;

Вінник О. М. — доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН України

Автори:

Бойчук Р. П. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

Задихайло Д. В. - Заслужений працівник освіти України, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

Пашков В. М. — доктор юридичних наук, доцент Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

О 64 Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : Навчальний посібник / Р. П. Бойчук, Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. -Харків : Видавництво «ФІНИ», 2010. — 384 с. І5ВИ 978-966-8030-67-3

Навчальний посібник присвячено висвітленню питань правової роботи на підприємствах та організаціях як окремого напряму професійної діяльності фахівця-юрисконсульта з урахуванням специфіки її здійснення в договірній сфері, сфері корпоративних відносин, по захисту прав та інтересів суб'єкта господарювання перед суб'єктами організаційно-господарських повноважень, в тому числі і в судовому порядку тощо.

Дане видання може бути корисним науковцям, викладачам, студентам юридичних та економічних спеціальностей та всім тим, хто пов'язує свої особисті інтереси зі сферою господарювання.

Розділ 1.

Правове регулювання та організаційні засади правової роботи на підприємствах, установах, організаціях..............................................................Ю

1.1. Стан та тенденції розвитку правової роботи в радянський та пострадянський періоди...................................10

1.2. Поняття, основні завдання і види

правової роботи в сфері господарювання..................................15

1.3. Роль держави в створенні умов для ефективної юридичної

та забезпеченні правопорядку.....................................................24

1.4. Правова робота як наука

та навчальна дисципліна..............................................................32

Контрольні питання................................................................34

Розділ 2.

Суб'єкти юридичної роботи

у сфері господарювання.............................................................36

2.1. Організаційні основи діяльності суб'єктів юридичної роботи у сфері господарювання..............................36

2.2. Функції юридичної служби, юридична діяльність та планування

діяльності юридичної служби......................................................40

2.3. Права, обов'язки працівників юридичної

служби, кваліфікаційні вимоги.................... ................................49

Контрольні питання.......................... ........................................56

Розділ 3.

Методи та засоби захисту прав суб'єктів

господарської діяльності...........................................................57

3.1. Захист прав суб'єктів господарювання, механізм захисту прав суб'єктів господарювання....................57

1.2. Господарська відповідальність

підприємств, установ та організацій

1.3. Охорона прав суб'єктів господарювання при легітимації господарювання.

Принцип мовчазної згоди ........90

1.4. Облік суб'єктів господарювання

як платників податків, податкова застава,

облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

державна реєстрація правочинів, державна

реєстрація речових прав на нерухоме майно,

державна реєстрація зовнішньоекономічних

договорів (контрактів) як засоби захисту прав

суб'єктів господарювання 11 з

1.5. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом як форма захисту

суб'єктів господарювання 128

1.6. Захист від порушень антимонопольного законодавства України та недобросовісної

конкуренції 141

1.7. Захист прав суб'єктів господарювання при порушення їх незаконними актами, діями

або бездіяльністю органів владних повноважень 147

1.8. Поняття і статус інформації

у сфері господарювання 155

Контрольні питання 162

Розділ 4.

Правова робота на підприємствах, установах, організаціях при здійсненні державного нагляду (контролю) органами перевірочної діяльності 164

4.1. Поняття та класифікація заходів державного

нагляду (контролю) в сфері господарювання 164

4.2. Суб'єкти державного нагляду (контролю)

в сфері господарювання, їх компетенція 180

Контрольні питання 212

Розділ 5.

Організація документообігу на підприємствах, установах,

організаціях ЦЦ ,?14

2.2. Загальні засади організації документообігу суб'єкта господарювання, органу державної влади

та місцевого самоврядування ЛІ4

2.3. Система діловодства

юридичної служби у%л

2.4. Порядок ведення оперативного обліку проектів внутрішньогосподарських

(локально-правових) документів 234

2.5. Особливості електронного

документообігу в Україні .249

2.6. Внутрішній порядок візування проектів локальних, розпорядчих, нормативних

та інших документів Я 252

Контрольні питання 258

Розділ 6.

Організація договірної роботи

на підприємствах, установах, організаціях 260

4.3. Поняття господарського договору,

порядок його укладення 260

4.4. Структура та стадії договірної роботи.

Перед цоговірна робота, її напрями та значення 267

4.5. Особливості укладення договорів

на ярмарках, аукціонах та при біржовій торгівлі.

Порядок здійснення державних закупівель 281

4.6. Укладення господарських договорів на основі примірних та типових.

Проформи договорів -289

Контрольні питання -295

Розділ 7.

Функції юридичної служби в нормотворчому забезпеченні

на підприємствах, установах, організаціях 297

7.1. Система локальних нормативних актів суб'єкта господарювання. Локальні нормативні акти,

які визначають правовий статус структурних підрозділів та документи пов'язанні

з трудовими відносинами 297

7.2. Порядок проведення юридичної експертизи

організаційно-правових документів 305

Контрольні питання 308

Розділ 8.

Організація кадрового забезпечення

суб'єктів господарювання та забезпечення

дотримання законодавства про працю 309

2.7. Загальні засади організації кадрового забезпечення. Облік кадрів

та ведення трудових книжок 309

2.8. Діловодство кадрової служби 323

2.9. Порядок приймання на роботу

та звільнення окремих категорій працівників 331

Контрольні питання 338

Розділ 9.

Представницька функція юридичної служби в судових органах, органах державної влади, організація претензійно-позовної роботи 340

4.7. Головна мета, завдання та принципи претензійно-позовної роботи 340

4.8. Організація претензійно-позовної роботи 347

Контрольні питання 360

Розділ 10.

Функції юридичної служби по організації обліку та звітності на підприємствах, установах, організаціях. Особливості здійснення внутрішньо організаційного контролю

2.10. Види обліку, нормативно-правове регулювання загальних засад організації, ведення обліку

та подання звітності суб'єктами господарювання

2.11. Функції та завдання внутрішнього аудиту

Контрольні питання

1.1. Стан та тенденції розвитку правової роботи в радянський та пострадянський періоди 3460
1.2. Поняття, основні завдання і види правової роботи в сфері господарювання 12526
1.3. Роль держави в створенні умов для ефективної юридичної роботи та забезпеченні правопорядку 3567
1.4. Правова робота як наука та навчальна дисципліна 3891
2.1. Організаційні основи діяльності суб'єктів юридичної роботи у сфері господарювання 4868
2.2. Функції юридичної служби, юридична діяльність та планування діяльності юридичної служби 14032
2.3. Права, обов'язки працівників юридичної служби, кваліфікаційні вимоги 13792
3.1. Захист прав суб'єктів господарювання, механізм захисту прав суб'єктів господарювання 13377
3.2. Господарська відповідальність підприємств, установ та організацій 10257
3.3. Охорона прав суб'єктів господарювання при легітимації господарювання. Принцип мовчазної згоди 2642
Яндекс.Метрика