Розділ 2. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: Конституція України 2013


Поняття прав людини відображає той факт, що за кожною особою визнається певний комплекс при-родних, невід'ємних прав та властивостей, які зумовлюються самим фактом _існування людини і мають розглядатися як гарантія н гідності.

Ідея природного права, загального для всього людства, так само як і існування того, що називається правами людини, визнано достатньо давно, як і тс, що людина не може бути вільною в суспільстві, яке само не є вільним.

Самовизначення народу, що є передумовою його вільності, самого по собі недостатньо для того, щоб права і свободи людини стали реальністю. Вкрай важливою підвалиною можливості їх реалізації є формування громадянського суспільства і побудова правової держави, яка забезпечує використання прав і свобод людини в законодавчо встановлених, достатньо гнучких межах, що обумовлені як природою самого права, так і суспільними обставинами. Мова йде про особисті права, свободи і обов'язки людини і громадянина, що є соціальними за своєю суттю.

Тому в "Загальних засадах" Конституції введені в дію вкрай важливі положення: головним обов'язком держави є утвердження й забезпечення прав і свобод людини та встановлення такого правового порядку, за яким ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом.

Необхідність розділу II зумовлена тим, що у випадку, коли правам, свободам і обов'язкам людини і громадянина не відведено належної уваги в Основному Законі, вони скоріш за все залишаться символами. Розміщення даного розділу слідом за "Загальними засадами" і перед розділами про органи влади має підкреслити його важливість та нове співвідношення між людиною і державою, що встановлюється людина визнається найвищою соціальною цінністю а її права і свободи мають визначити зміст і спрямованість діяльності держави, зокрема тих її органів, про які мова піде у подальших розділах Конституції. Нарешті, комплекс закріплених у розділі прав, свобод і обов'язків являє собою певну систему, складовими якої є особисті, громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та екологічні права. Система цих конституційних норм визначає правовий статус людини і громадянина в Україні.

Комплекс прав і свобод людини в цілому відповідає положенням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, які ратифіковані Україною. Певною мірою цей комплекс узгоджується і з Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини та Протоколами № 2, 3, 8 і 11 до цієї Конвенції, підписаними від імені України. Це дає підстави для висновку, що в Україні перебудовується вся правова система: права і свободи людини і громадянина визнані неодмінними засадами нового конституційного ладу. Більш того, держава відповідає перед людиною за свою діяльність <ст. 3), а можливість обмеження конституційних прав і свобод обумовлена як за обсягом, так і за часом лише випадками воєнного або надзвичайного стану (ст. 64).

Права і свободи людини, на які держава не може посягати, забезпечують кожній особі можливість бути самостійним суб'єктом суспільного життя. Держава не тільки не повинна втручатися у використання людиною цих прав і свобод, але й зобов'язана забезпечити їх реалізацію і захист. Більш того. Конституція визнає право кожного захищати свої права і свободи, права і свободи інших людей від посягань, у тому числі від посягань представників влади або посадових осіб.

Важливою є ст. 22 Конституції, за якою права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Кон-ституцією, не є вичерпними. Виходячи з ч. З цієї статті при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів можуть бути надані нові права.

Слід акцентувати увагу ще на одному важливому питанні: про розмежування у Конституції термінів "людини" та "громадянина". Більшість статей цього розділу Конституції починається так: "Кожен має право...".

Такий підхід узгоджується із законодавчою практикою міжнародного співтовариства. За загальновизнаними нормами міжнародного права невід'ємні права і свободи кожної людини, незалежно від наявності в неї громадянства, повинні поважатися будь-якою державою. Ця гуманна норма стверджується ст. 26 Конституції, за якою іноземці та особи без громадянства мають такі самі права, свободи та обов'язки, як і [ громадяни України, за винятками, встановленими цією Конституцією, законами і міжнародними договорами України.

Водночас Україна, як і будь-яка інша держава, захищаючи свій суверенітет і незалежність і ставлячи за мету забезпечення гідних умов життя, закріплює певні права і свободи та надає гарантії їх здійснення лише своїм громадянам. Так, участь в управлінні \ державними справами, свобода об'єднання в політичні партії та громадські організації, право на проведення зборів і мітингів, походів і демонстрацій належать включно громадянам України. Також лише для громадян України держава створює умови для. здійснення права на працю, гарантує рівні можли-: вості у виборі професії та роду трудової діяльності; і гарантує право на соціальний захист; право на безоплатну вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах тощо. Виходячи з вирішального значення для буття України основної цінності українського народу - його землі, Конституція надає право власності на землю лише громадянам України.

Стаття 55. Права і свободи людяна і громадянина захищаються судом Конституція України 2013: статті Конституції України 9196
Стаття 56 Конституція України 2013: статті Конституції України 6534
Стаття 57 Конституція України 2013: статті Конституції України 9603
Стаття 58 Конституція України 2013: статті Конституції України 14788
Стаття 59 Конституція України 2013: статті Конституції України 11661
Стаття 60 Конституція України 2013: статті Конституції України 9996
Стаття 61 Конституція України 2013: статті Конституції України 12777
Стаття 62 Конституція України 2013: статті Конституції України 11742
Стаття 63 Конституція України 2013: статті Конституції України 130814
Стаття 64 Конституція України 2013: статті Конституції України 10951
Стаття 65 Конституція України 2013: статті Конституції України 17704
Стаття 66 Конституція України 2013: статті Конституції України 6704
Стаття 67 Конституція України 2013: статті Конституції України 7785
Стаття 68 Конституція України 2013: статті Конституції України 9514
Стаття 21 Конституція України 2013: статті Конституції України 10147
Стаття 22 Конституція України 2013: статті Конституції України 14222
Стаття 23 Конституція України 2013: статті Конституції України 7839
Стаття 24 Конституція України 2013: статті Конституції України 12342
Стаття 25 Конституція України 2013: статті Конституції України 13025
Стаття 26 Конституція України 2013: статті Конституції України 6927
Стаття 27 Конституція України 2013: статті Конституції України 12036
Стаття 28 Конституція України 2013: статті Конституції України 10391
Стаття 29 Конституція України 2013: статті Конституції України 5671
Стаття 30 Конституція України 2013: статті Конституції України 11164
Стаття 31 Конституція України 2013: статті Конституції України 3032
Стаття 32 Конституція України 2013: статті Конституції України 13154
Стаття 33 Конституція України 2013: статті Конституції України 10790
Стаття 34 Конституція України 2013: статті Конституції України 10382
Стаття 35 Конституція України 2013: статті Конституції України 9468
Стаття 36 Конституція України 2013: статті Конституції України 6438
Стаття 37 Конституція України 2013: статті Конституції України 4761
Стаття 38 Конституція України 2013: статті Конституції України 6825
Стаття 39 Конституція України 2013: статті Конституції України 7143
Стаття 40 Конституція України 2013: статті Конституції України 5828
Стаття 41 Конституція України 2013: статті Конституції України 12153
Стаття 42 Конституція України 2013: статті Конституції України 8349
Стаття 43 Конституція України 2013: статті Конституції України 13710
Стаття 44 Конституція України 2013: статті Конституції України 4616
Стаття 45 Конституція України 2013: статті Конституції України 7337
Стаття 46 Конституція України 2013: статті Конституції України 11875
Стаття 47 Конституція України 2013: статті Конституції України 7872
Стаття 48 Конституція України 2013: статті Конституції України 4831
Стаття 49 Конституція України 2013: статті Конституції України 17724
Стаття 50 Конституція України 2013: статті Конституції України 6853
Стаття 51 Конституція України 2013: статті Конституції України 11739
Стаття 52 Конституція України 2013: статті Конституції України 6645
Стаття 53. Кожен має право на освіту Конституція України 2013: статті Конституції України 19613
Стаття 54 Конституція України 2013: статті Конституції України 4319