В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Коментар статті Конституції:

У даній статті визначається, що Верховна Рада і України є єдиним органом законодавчої влади в Україні, тобто виключно до компетенції Верховної Ради України входить прийняття законодавчих актів, які мають найвищу юридичну силу і яким повинні відповідати нормативно-правові акти всіх інших державних органів, що є незаконними. Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади, що діє на постійній основі. Це вищий виборний, колегіальний орган держави, який має своїми головними повноваженнями діяльність у сфері законотворчості.

Зміст даної статті відтворює загальновизнане положення про поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, який є одним із визначальних принципів правової держави.

Зарубіжний досвід свідчить, що в різних країнах ступінь розмежування повноважень між гілками дер-жавної влади не є однаковим. Жорстке розмежування таких повноважень характерне для країн із прези-дентськими формами державного правління (наприклад США, Португалія, Фінляндія). Більш тісне пере-плетення законодавчої та виконавчої влад є характерною рисою змішаних парламентсько-президентських форм (наприклад ФРН, Австрія, Італія, Швеція).

Конституція України сприйняла варіант відносно жорсткого варіанту розподілу влад, про що свід-чать такі положення, як заборона народним депутатам перебувати на державній службі, неприпустимість делегування законодавчих функцій та багато інших.


Получите за 15 минут консультацию юриста!